#component no-margin no-padding

فهرست امکانات و ویژگی ها

با استفاده از این برنامه می توان در Microsoft Dynamics CRM  زیر تمامی موجودیت ها، تعداد رکوردهای مرتبط.
آن را مشاهده کرد.
 از قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • قابلیت نمایش تعداد رکوردهای موجود زیر هر موجودیت مرتبط آن رکورد
  • قابلیت نمایش تعداد رکوردهای یادداشت های زیر هر رکورد باز شده

افزونه تعداد رکوردهای مرتبط