آموزش کاربری راهبری CRM

خرید نرم افزار CRM شروع یک پروسه مستمر جهت بهبود فرآیند های سازمان و افزایش کارایی بخش فروش و بازاریابی می باشد و نباید آن را همانند خرید یک نرم افزار مثلا حسابداری در نظر گرفت . به همین دلیل سیاست ما برای استقرار واقعی سیستم CRM در سازمان مشتری خودکفا کردن او از لحاظ مدیریت سیستم و کاهش مراجعات مشتری به شرکت فروشنده می باشد تا هر زمان که نیاز باشد با سفارشی سازی و تغییرات در سیستم ( که این قابلیت کاستومایز کردن برای هر کاربرد و نیازی از ویژگی های برجسته مایکروسافت داینامیکس می باشد ) سازمان را بهتر مدیریت نماید .

در صورتیکه در بخش IT سازمان خود فرد یا اشخاصی را برای پیشبرد CRM در اختیار دارید ،  پیشنهاد ما استفاده از بسته های آموزشی در سطوح زیر می باشد که به استقلال سازمان و کاهش هزینه های سفارشی سازی کمک بزگی می نماید :

دوره آموزشی کاربری استفاده از نرم افزار Microsoft  Dynamics CRM 2013 یا 2011
حداقل نیاز به تهیه یک بسته 10 نفر/ ساعت دارد

دوره آموزشی راهبری ( Admin ) سیستم Microsoft  Dynamics CRM 2013 یا 2011
حداقل نیاز به تهیه یک بسته 10 نفر/ ساعت دارد

طبعا بسته به نیاز سازمان و تعداد نفرات مورد نیاز برای آموزش طول دوره آموزشی می تواند بیشتر نیز باشد که پس از پایان دوره و یا در حین آموزش ، بنابر تشخیص و تایید مشتری قابل افزایش خواهد بود .