#component no-margin no-padding

فهرست امکانات و ویژگی ها

سیستم های مناسب با شرکت بازرگانی

سیستم پایه فروش

 • مدیریت فروش
 • مديريت سرنخهاي فروش
 • مديريت اطلاعات مشتريان (شرکتها و اشخاص)
 • مديريت فرصتهاي تجاری فروش
 • مديريت مناطق فروش
 • پيشبيني فروش
 • تعريف و مديريت تيمهاي فروش
 • هدفگذاري فروش براي فروشندگان
 • مديريت پيشنهادهاي قيمت (پيش فاکتورها)
 • مديريت سفارشهاي مشتري
 • مديريت صورتحسابها (فاکتورهاي فروش)
 • مديريت اطلاعات محصولات و خدمات
 • مديريت ليست قيمتهاي محصولات و خدمات
 • مديريت ليستهاي تخفيف
 • پشتيباني از واحدهاي ارزي متفاوت

سیستم پایه مدیریت خدمات

 • مديريت قراردادهاي خدماتي
 • مديريت درخواستهاي مشتريان (پرونده های خدماتی)
 • مديريت فعاليتهاي خدماتي
 • زمانبندي ارائه خدمات به مشتري
 • (Knowledge Base) پايگاه دانش

سیستم پایه بازاریابی

 • مدیریت لیست های بازاریابی
 • مدیریت کمپین های بازاریابی
 • مدیریت پاسخ مشتریان از کمپین های بازاریابی

مدیریت پروفایل مشتریان

 • اطلاعات تماس مشتری
 • اطلاعات فروش مشتری در یک نگاه
 • اطلاعات تماس مشتری از درگاههای مختلف (تلفن-فکس-ایمیل و...)
 • اطلاعات بازاریابی های انجام شده برای مشتری