-عدم وجود اطلاعات سازمانی یکپارچه و به روز
-پیگیری روندهای سازمانی
-پیاده سازی اسان و سریع
-امکان دریافت انواع گزارشات و استفاده از ابزارهای تحلیلی