-امکان سفارشی سازی جهت پاسخگویی به نیازهای سازمانی
-متمرکزسازی اطلاعات مشتریان
-امتیاز دهی و افزایش سر نخ های فروش بصورت اتوماتیک
- افزایش  در نرخ تبدیل مشتریان که نهایتا منجربه افزایش فروش می شود
-مدیریت کامل قراردادها ، سفارشات ، منابع ، پایگاه دانش و ...