#component no-margin no-padding

فهرست امکانات و ویژگی ها

با استفاده از این سرویس در برنامه Microsoft Dynamics CRM  قادر به ارسال و دریافت ایمیل از طریق درگاه های مختلف خواهیم بود.
از قابلیت های این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • ایمیل به صورت یک موجودیت از نوع فعالیت هاست که در کارتابل و قسمت فعالیت های باز و بسته دیده می شود.
  • قابلیت ارسال ایمیل از CRM
  • قابلیت دریافت ایمیل در CRM
  • قابلیت دریافت ایمیل و تشخیص مشتری و گذاشتن ایمیل زیر رکورد مرتبط
  • قابلیت پیکربندی ارسال و دریافت ایمیل از طریق Microsoft Exchange
  • قابلیت پیکربندی ارسال و دریافت ایمیل از طریق SMTP و POP